Sosiaalinen Kuntoutus Oulu

Saturday, 3 October 2020

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään. Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Perustiedot Palvelun toteuttaa Oulun kaupunki Palvelusta vastaa Oulun kaupunki Alue Oulu Palvelun kieli suomi Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki Päivitetty: 5. 6. 2020

Oulu city

Toiminta on moniammatillista ja monialaista yhteistyötä, usein verkostoyhteistyötä. Järjestöillä on merkittävä rooli sekä palvelujen tuottajina, järjestäjinä että toiminnan kehittäjinä. Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan ja kehitetään usein erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Sosiaaliselle kuntoutukselle tunnusomaista on suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys. Toiminnan yleisenä tavoitteena on osallisuuden lisääminen. Riippumatta kohderyhmästä, prosessi näyttää sisältävän alkuselvityksen, tavoitteiden määrittämisen, suunnitelman tekemisen, toiminnan, seurannan ja jatkopolulle siirtymisen. Työmuotoina oli useimmiten yksilövalmennus (yksilöohjaus) ja ryhmävalmennus. Yksilöohjausta sisältyi myös muihin työmuotoihin, esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Kaikissa työmuodoissa korostui toiminnallisuus, tekeminen. Matalan kynnyksen päivätoiminta koettiin erityisen tarpeelliseksi syrjäytyneille ja pitkäaikaistyöttömille. Opinnäytetyöni sisältää teoriatietoa sosiaalisesta kuntoutuksesta käsitteenä sekä kuvausta työmuodoista, joten sitä voivat hyödyntää kaikki sosiaalisen kuntoutuksen parissa työskentelevät.

Mielenterveyskuntoutus tarkoittaa kuntouttavien palvelujen kokonaisuutta, jolla tuetaan mielenterveyskuntoutujan kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä. Kuntoutumisen myötä kuntoutujan toimintatavat ja hänen itseensä kohdistamat asenteet, tunteet ja ajatukset muuttuvat suotuisammiksi. Kuntoutusta ovat mm. erilaiset psykoterapiat, päivä- ja työtoiminnot, työhön valmennus ja muu ammatillinen kuntoutus, asumispalvelut, mielenterveyskuntoutujien liikunnanohjaus, toimintaterapiat, kuntoutuskurssit, järjestötoiminnot jne. Edellä on linkkejä Oulun kaupungin omiin kuntoutuspalveluihin. Usein mielenterveyskuntoutusta toteutetaan myös kaupungin ulkopuolisina julkisen sektorin palveluina, yksityisinä palveluina tai järjestöissä (ks. mm. linkit oikealla) sosiaalisen hyvinvoinnin lähetteellä ja/tai maksusitoumuksella. Kuntoutuksen palvelut koordinoidaan asiakkaalle hoidon rinnalle ja/tai jatkoksi yksilöllisen tarpeen mukaan perusterveydenhuollon tai psykiatrisen työryhmän ja asiakkaan yhteistyönä.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa tuemme asiakkaiden arjen toimintakykyä ja ohjaamme opiskelun, työn ja harrastusten pariin. Haluamme edistää työllämme yksilöiden osallisuutta, hyvinvointia ja työllistymistä. Teemme tiivistä yhteistyötä myös asiakasta tukevien sidosryhmien kanssa. Palveluissamme asiakas saa oman työntekijän rinnalla kulkijaksi. Tarjoamme matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, olohuoneita, joista tavoittaa työntekijämme helpolla tavalla. Järjestämme kuntouttavaa työtoimintaa työikäisille ja tarjoamme erityistä tukea maahanmuuttajille MAPPI-hankkeen ja Kidutettujen kuntoutuspalvelun sekä työvoimakoulutusten muodossa. Asiakkaamme koostuvat henkilöistä, jotka kaipaavat tukea eri elämäntilanteissa. Erityisenä kohderyhmänämme ovat nuoret ja työikäiset sekä asiakasryhmät, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnastamme syrjään. Löydät meiltä seuraavat palvelut: Olohuoneet, ODL Helmi, Walkers -kahvila Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja eri-ikäisille, joissa on tarjolla myös mielekästä ja eri kohderyhmiä puhuttelevaa sisältöä.

Tiivistelmä Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvailla millä työmuodoilla, kenen toimesta ja millä sosiaalityön areenoilla sosiaalista kuntoutusta toteutetaan. Tavoitteena on tuottaa oppimateriaalia, jota opiskelijat sekä opettajat voivat hyödyntää sosiaalialan ja kuntoutuksen tutkinto-ohjelmissa. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa siitä, miten sosiaalista kuntoutusta toteutetaan käytännössä. Tämä tieto on hyödynnettävissä kaikkien sosiaalista kuntousta tekevien työssä. Opinnäytetyön tilaajana on Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyöni tietoperusta koostuu sosiaalinen kuntoutus käsitteen ja käytäntöjen määrittelemisestä sekä sosiaalityön areenoiden määrittelemisestä. Tämän lisäksi kuvaan järjestötoimintaa. Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Aineistona olen käyttänyt aiempia tutkimuksia sekä hanke-ja projektiraportteja. Tuloksista ilmeni, että sosiaalinen kuntoutus sisältää monenlaisia eri toimintoja ja sitä toteuttavat eri tahot erilaisin yhteistyön muodoin.

Sosiaalinen kuntoutus oulu

Osa asiakkaista ohjautuu palveluun aikuissosiaalityön tai lastensuojelun asiakasprosessien kautta. Tuettu asuminen/mielenterveys Aikuisille mielenterveyskuntoutujille tarjotaan kotiin annettavaa päivittäistä tukea ja ohjausta oman elämän hallintaan sekä asumisen onnistumiseen. Arjentaitojen ohjauksen, asiakkaan oman elämänhallinnan vahvistamisen sekä yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemisen lisäksi palveluun voi sisältyä keveät hoitotyön tehtävät; esim. lääkehoito, jalkojenhoito, hoidon seuranta. Palvelua tarjotaan viikon jokaisena päivänä aamusta iltaan.

Sosiaalisella kuntoutuksella ja työllistymisellä autamme erityistä tukea tarvitsevia ottamaan seuraavan askeleen yksilöllisellä kuntoutumisen polullaan kohti yhteiskunnallista osallisuutta. Vahvistamme asiakkaidemme mielekästä arkea ja sosiaalista toimintakykyä. Tuemme elämänhallintaa sekä yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan osallistumista. Sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen tavoitteena on parantaa kuntoutukseen osallistuvien edellytyksiä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Kokemustemme mukaan sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet saavutetaan parhaiten, kun henkilö on samanaikaisesti sekä osallisuutta että työelämävalmiuksia edistävässä toiminnassa.

Ohjaajapalvelu/mielenterveys Aikuisille mielenterveyskuntoutujille tarjotaan kotiin annettavaa tukea ja ohjausta oman elämän hallintaan sekä asumisen onnistumiseen. Asiakkaan kotiin saatavan ohjauksen ja tuen tarve kartoitetaan sekä kuntoutuksen kesto ja määrä suunnitellaan yksilöllisesti. Lisäksi palvelua tarjotaan jälkihuollon piirissä oleville nuorille. Palvelu toteutetaan pääasiassa kotikäynnein ja sovituin tapaamisin. Ohjauksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää omassa kodissa asuvan asiakkaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Ohjauksella tuetaan asiakkaan itsenäisiä, heille mielekkäitä ja myönteisiä elämänvalintoja. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on kuntoutujan omatoimisuuden ja itsenäisen vastuun ottamisen tukeminen elämänhallinnan eri osa-alueilla. Asiakkuuden edellytyksenä on turvalliseen itsenäiseen asumiseen riittävä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä asiakkaan halu ja kyky ottaa vastaan ohjausta. Ohjaajapalveluun ohjaudutaan pääasiassa Erityisryhmien palveluohjauksen kautta.

 1. Scandic hotel helsinki simonkenttä
 2. Kutiseva ihottuma sääressä
 3. Erkki vesanto kynttilänjalka hinta
 4. Norwegian terminaali helsinki restaurant
 5. Kasino korttipeli säännöt
 6. 4Mobile FM-lähetin MP3 USB 12/24V | Motonet Oy
 7. Lentokenttä oulu

Etsivä nuorisotyö Suuntaa vailla olevien nuorten varhainen tunnistaminen ja ohjaus sopivien palveluiden piiriin. ODL Startti -kuntouttava työtoiminta Arjen- ja työelämätaitojen harjoittelu, työhakutaitojen kehittäminen sekä opiskeluvalmiuksien parantaminen. VarmaStartti -ohjauspalvelu Nuoren tukena kohti koulutusta ja työtä. MAPPI-Perheellisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja työkykyisyyden vahvistaminen Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajavanhempien tukeminen vanhemmuudessa, lastenkasvatuksessa, työllistymisessä sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Kidutettujen kuntoutus Kuntoutus kidutuksen uhriksi joutuneille pakolaisille ja maahanmuuttajille. Käynnissä olevat kehittämishankkeet: ITU2 MERKE -Merkityksellistä elämää VarmaStartti Kidutettujen kuntoutus MAPPI-Perheellisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja työkykyisyyden vahvistaminen Tutustu ajankohtaisiin julkaisuihimme>>

 1. Saimaa gardens kylpylä
 2. Missä on suomen paras vésinet
 3. Fanconin syndrooma koira hoito
 4. Myydään tripp

Katsomo android tv, 2020