Metsä Tuomelan Jäteasema

Friday, 2 October 2020
  1. Metsä wood
  2. Metsä
  3. Metsä-Tuomelan jäteasema - Y-tunnus: 9014643-2 - Yritystiedot, taloustiedot, päättäjät & hallituksen jäsenet
  4. Metsä-Tuomela, Nurmijärvi – Kiertokapula

2019. YVA-selostus sekä muuta hanketta koskevaa tietoa on luettavissa sähköisesti osoitteessa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 6. 7. 2017 Hankeesta on kirjoittanut Nurmijärven Uutiset 12. 8. 2019 ja 29. 2019 (s. 4-5). Kreate Oy: Ympäristölupa ja maa-ainesten ottolupa, Nukari Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Nukarille suunnitellun avolouhoksen uudelleen valmisteltavaksi päätöksellään 19. 3. 2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi tuusulalaiselle Krete Oy:lle luvan avolouhoksen perustamiseen Nurmijärven ja Hyvinkään rajan tuntumaan lokakuussa 2016. Muun muassa lähialueen asukkaat, Nurmijärven kunta, Nurmijärven Luonto ja Vantaanjoen kalastusalue valittivat luvasta kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuteen. Perusteluina valituksissa käytettiin muun muassa erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista sekä kohtuutonta rasitusta lähialueen asukkaille. Myös selvitykset hankkeen vaikutuksista hulevesiin, Vantaanjokeen ja joen meritaimenkantaan koettiin puutteellisiksi.

Metsä wood

Metsä

Nurmijärven Luonto ry katsoo, että Myllyojan uhanalainen ja geneettisesti eriytynyt purotaimenkanta vaatii erityistä suojelua. Ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuu haittoja, jotka heikentävät puroekosysteemiä. Alue ei sovellu jätemateriaalin varastoimiseen, eikä maa-aineksen läjitykseen myöskään paineellisen pohjaveden ja saastumisvaaran vuoksi. Lisäksi hanke vaarantaa Lopentien ylittävän maakunnallisesti merkittävän ekologisen yhteyden toimivuuden. Nurmijärven kunnan mukaan luvan myöntämiselle ei ollut edellytyksiä. Hanketta ja sen vaikutuksia koskevia tietoja kunta pitää puutteellisina. Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli se myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30. tammikuuta 2020 mennessä. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 31. 2019 Nurmijärven Uutisten artikkeli 4. 1. 2020 Nurmijärven Luonto ry:n täydennys muistutukseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 15. 2. 2016 Nurmijärven Luonto ry:n muistutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 4.

Metsä-Tuomelan jäteasema - Y-tunnus: 9014643-2 - Yritystiedot, taloustiedot, päättäjät & hallituksen jäsenet

Metsä-Tuomela, Nurmijärvi – Kiertokapula

  1. Metsä-Tuomelan jäteasema avoinna lauantaina 8.10. ja 29.10. - Nurmijärvi
  2. Jukka Oksaharju, kohteen Nordnet Blogi tekijä
  3. Metsä fibre
  4. Kadut ja tiet - Nurmijärvi
  5. Metsä-Tuomelan jäteasemalla käyttöön uusi hinnasto – yhtenäistyi Kiertokapulan kanssa | Paikalliset | Nurmijärven Uutiset

Katsomo android tv, 2020