Opetustoimen Henkilöstön Kelpoisuus

Friday, 2 October 2020

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 118 § 1 momentin mukaiselle toiminnasta vastaavalle rehtorille tai muulle toiminnasta vastaavalle johtajalle on asetuksessa säädetty ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuusehdot. Siirtymäsäännöksen nojalla henkilö, joka kelpoisuusasetuksen voimaan tullessa 1. 1. 2018 on täyttänyt ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen rehtorin kelpoisuusvaatimukset ja on ollut palvelussuhteessa lain voimassaoloaikana, on kelpoinen toimimaan edelleen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisena rehtorina. Kelpoisuus säilyy pysyvästi. Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus Ammatilliseen koulutukseen sisältyvät ammatilliset opinnot on korvattu kelpoisuusasetuksessa käsitteellä "ammatilliset tutkinnon osat". Näin pykälän otsikko vastaa termistöä, jota on käytetty laissa ammatillisesta koulutuksesta. Kelpoisuusasetuksen 13 § on muutettu helpommin ymmärrettäväksi. Kelpoisuusvaatimuksiin ei ole tullut asetuksessa muutoksia. Pykälän 13 a kohdassa säädetään ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuudesta sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa.

Kelpoisuusasetusta päivitettiin | Kuntatyönantajat Lehti

Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja haluat Suomessa kelpoisuuden opetustehtävään, tarvitset todennäköisesti Opetushallituksen päätöksen tutkintosi tunnustamisesta. Opettaja-ammatit Opetushallitus tekee päätöksiä kelpoisuudesta seuraaviin opetustehtäviin. Linkit ohjaavat ammattikuvauksiin Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset lueteltuihin opettaja-ammatteihin on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Opetushallituksen päätös antaa kelpoisuuden tehtävään vaadittavan koulutuksen osalta. Päätöksessä ei oteta kantaa kielitaitoon. Kaavio: opettajaksi Suomessa Kaavion avulla voit selvittää oman väyläsi opettajaksi Suomessa. Opettajan ammattipätevyys EU- tai ETA-maasta Jos olet pätevöitynyt opettajaksi toisessa EU- tai ETA-maassa ja olet EU- tai ETA-maan kansalainen, voit hakea päätöstä ammattipätevyyden tunnustamisesta. Päätöksessä voidaan antaa kelpoisuus samaan opetustehtävään, johon olet toisessa maassa pätevöitynyt.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alue on lähinnä vanhan ammatillisen perustutkinnon muodostumisen ja kelpoisuusasetuksen mukaisia liikunnan ja terveystiedon opintoja. Voimassa olevaa 14 § 2 momentin säännöstä on sovellettu terveystiedon opintoihin. Liikunnan opettajan kelpoisuusvaatimuksiin on sen sijaan sovellettu 14 §:n 1 momentin vaatimusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Ehdotuksen mukaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alueen opettajilta vaaditaan 14 §:n 1 momentin mukainen ylempi korkeakoulututkinto. KT ei kannata esitystä, vaan esittää, että kyseisen työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alueen opettajalta vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto 14 §:n 2 momentin mukaisesti. Osa-alueeseen sisältyvän liikunnan opettajan kelpoisuusvaatimusta tulee väljentää ja terveystiedon opettajan kelpoisuus pitää säilyttää ennallaan eli nykytilan mukaisena. KT pitää tärkeänä, että opettajien kelpoisuusvaatimuksia ei kiristetä, näin turvataan opettajien saatavuus ja vähennetään määräaikaisen epäpätevän opetushenkilöstön käyttämistä.

 1. Miten saan opettajan pätevyyden
 2. Samsung galaxy a3 ennakoiva tekstinsyöttö plus
 3. Radio ohjattava auto store
 4. Myytävät asunnot pälkäne
 5. OSiS+ Play Tough kosteuden kestävä geeli 150ml | Suomen Shampookauppa.fi
 6. Kemin lumilinna 2019 liput
 7. Puuvaha vai öljyvaha
 8. Digi- ja väestötietovirasto
 9. Matti ja Teppo & Horizone: Nostalgiaa | Iskelmätarinoita | TV | Areena | yle.fi

KT esittää, että rehtorin kelpoisuudesta ei jatkossa säännellä kelpoisuusasetuksessa, vaan koulutuksen järjestäjät voivat asettaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 118 §:n 1 momentin mukaiselle toiminnasta vastaavalle rehtorille tai muulle toiminnasta vastaavalle johtajalle kelpoisuusehdot. Mikäli kelpoisuusasetuksessa kuitenkin edelleen säädetään rehtorin kelpoisuudesta, KT esittää, että rehtorilta tai muulta toiminnasta vastaavalta johtajalta edellytetään jatkossa soveltuvaa korkeakoulututkintoa, riittävää alan työkokemusta ja 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua tutkintoa, opintoja tai muulla tavalla hankittua riittävää opetushallinnon tuntemusta. Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus Asetuksen 14 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että se vastaa tutkintorakenteeseen ammatillisesta koulutuksesta annetulla lailla ja ammatillisesta koulutuksesta annetulla asetuksella tehtyjä muutoksia. Oppiainemaisiin opintoihin perustuneen jaottelun muuttaminen osa-alueisiin perustuvaksi edellyttää ehdotuksen mukaan kelpoisuusvaatimusten tarkistamista eräiltä osin.

Kyseisiä opettajia valmistuu kattavasti ammattikorkeakouluista, joten riittävä kelpoisuusvaatimus olisi 14 §:n 2 momentin mukainen soveltuva korkeakoulututkinto. Esityksen vaikutukset KT pitää tärkeänä, että kelpoisuusasetuksen kustannusvaikutukset arvioidaan. Jos kelpoisuusehtoja tiukennetaan, koulutuksen järjestäjille tulee lisää kustannuksia. Kustannusvaikutukset tulee arvioida ja lisääntyneet kustannukset tulee korvata 100 prosenttisesti valtion varoista koulutuksen järjestäjille. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa kustannusten karsinnasta on seuraavaa: Kuntien kustannusten karsiminen Hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla (liite 3) karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita ainakin seuraavilla periaatteilla: Uudistamalla sääntelypolitiikan periaatteet vuoden 2015 aikana. Palveluprosessiin ja resursseihin kohdistuvien velvoitteiden sääntelyn ja valvonnan sijasta siirrytään ohjaamaan ja valvomaan palvelutoiminnan tuloksia (esim. asiakkaiden vointia ja tyytyväisyyttä).

Miten saan opettajan pätevyyden

Halutessasi voit hakea ammattipätevyyden tunnustamispäätöstä.

Taito- ja taideaineita, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja sekä matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin kuuluvia tieto- ja viestintätekniikan opintoja opettamaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon. Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus ammatillisissa oppilaitoksissa (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, muutosasetus 1168/2010, 16 §) Erityisopetusta ammatillisessa koulutuksessa on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen (35ov) laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, 19 §) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opinto-ohjaajan kelpoisuus ammatillisissa oppilaitoksissa (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 15 §) Opinto-ohjausta ammatillisissa oppilaitoksissa on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (kts.

edellä) ja vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset opinto-ohjaajan opinnot tai peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajan / oppilaanohjaajan kelpoisuus (kts. edellä). Ammattikorkeakoulujen opettajan kelpoisuus (Asetus 1129/2014, 17 §, 18 §) Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Erityisestä syystä yliopettajan toimeen voidaan 1 momentin estämättä ottaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos henkilö on erittäin hyvin perehtynyt toimen tehtäväalaan. Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Ennen kuin käsi- ja taideteollisuusalan, viestintä- ja kuvataidealan, teatteri- ja tanssialan tai musiikkialan yliopettajan tai lehtorin toimi julistetaan haettavaksi, ammattikorkeakoulu voi päättää, että hakijoilta vaaditaan 1–3 momentissa säädettyjen vaatimusten sijasta tehtävän hoitamisen edellyttämät taiteelliset ansiot.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai, jollei sellaista ole, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Tanssialan ja sirkusalan koulutuksessa opettajaksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on vähintään kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot sekä alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus. Erityisestä syystä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta sekä ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa annettavaa ammatillista lisäkoulutusta on kelpoinen antamaan myös henkilö joka on suorittanut alan erikoisammattitutkinnon tai, jolla muutoin on koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu korkea ammattitaito. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa ja valmentavaa koulutusta antavien opettajien kelpoisuus (Asetus 1168/2010, 13b §) Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus.

Rinnastamisen edellytykset Tutkinnon tai opintojen pitää vastata sekä tasoltaan että sisällöltään sitä korkeakoulututkintoa tai niitä opettajankoulutuksen opintoja, joihin se rinnastetaan. Päätöksissä määrätään yleensä täydentäviä opettajankoulutuksen opintoja. Täydentävät opinnot suoritetaan suomalaisessa korkeakoulussa. Jos saat päätöksen, jossa määrätään täydentäviä opintoja, ota yhteyttä suomalaiseen korkeakouluun niiden suorittamiseksi. Kun olet suorittanut täydentävät opinnot, hae Opetushallitukselta lopullista rinnastamispäätöstä. Lue myös: Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastaminen tiettyihin Suomessa suoritettaviin opintoihin Opetus vieraalla kielellä Jos tarkoituksesi on Suomessa opettaa vain vieraalla kielellä annettavassa opetuksessa, voit hakea päätöstä riittävistä opinnoista muulla kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä annettavaan opetukseen. Näissä päätöksissä kelpoisuus rajataan tiettyyn kieleen ja tiettyyn opetustehtävään, esimerkiksi luokanopetukseen englannin kielellä annettavassa koulutuksessa.

 1. Mtv3 suomi
 2. Kesätyöt vantaan kaupunki 2020
 3. Veteraanien mm kisat
 4. Myydään artek

Katsomo android tv, 2020